Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„3 podwójne wejściówki na FIWE”
(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „3 podwójne wejściówki na FIWE” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Anna Choińska autorka bloga SlimSizeMe.pl
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Reinhold Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-336), przy ul. Połczyńskiej 51 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000389582, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252510720.
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach wpisu na Facebookowym FanPagu (https://www.facebook.com/slimsizeme)
e. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
f. „Praca konkursowa” – zadaniem Uczestnika jest polubienie Fanpage Organizatora i Fundatora oraz przesłanie zdjęcia wraz z opisem lub odpowiedzią na zadanie.
g. „Nagrody” – 3 podwójne wejściówki na FIWE międzynarodowe targi fitness i wellness o wartości 50,02  złotych brutto każda (słownie: pięćdziesiąt złotych i dwa grosze brutto).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji  międzynarodowych targów fitness i wellness FIWE
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 01.09.2015 r. o godz. 12.00 i trwa do 08.09.2014 r. do godz. 12.00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Fanpaga na Facebooku https://www.facebook.com/slimsizeme.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą Fanpage wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
10. Zgłaszając swoją pracę konkursową Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz zgadza się na zamieszczenie swoich danych osobowych na Stronie konkursowej w chwili wygrania.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na blogu www.slimsizeme.pl/regulamin
b. Dołączyć do fanów profilu Slim Size Me w serwisie Facebook.
c. Wykonać zadanie konkursowe

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Po zakończeniu (nie później niż 24 godziny po) komisja konkursowa wybierze i opublikuje imiona oraz nazwiska 3 osób, które wygrały Nagrodę.
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane na Fanpagu Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania prac, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
9. Uczestnik przesyłając pracę udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora lub Organizatora, publikację pracy w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, który zgłosił Pracę w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanej pracyi posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Portret w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Portretu przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziane są Nagrody, które po zakończeniu (nie później niż 24 godziny po) komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora wybierze najlepsze prace. Wyniki zostaną opublikowane na Fanpagu.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych prac, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta praca, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dn 01.09.2015 r.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail) w Aplikacji Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail
Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników
na Fanpagu lub 24 godziny po zakończeniu konkursu tj. 08 lub 09.09.2015.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani za pomocą wiadomości na Facebooku lub maila (kontakt@slimsizeme.pl) podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, e-mail), najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: kontakt@slimsizeme.pl. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu Fanpagu Organizatora wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
3. Organizator wyda nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu e-mail lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
5. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu
telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.
6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 5 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs „3 podwójne wejściówki na FIWE”” na następujący adres e-mail: kontakt@slimsizeme.pl , przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą maila na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie slimsizeme.pl/regulamin przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu na stronie slimsizeme.pl/regulamin.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.